Udesk开发者中心

使用说明

欢迎使用Udesk API及 SDK,在使用之前,您需要拥有Udesk企业账户:注册账号

在使用的过程中,如果遇到问题,欢迎与我们取得联系:联系我们。

Android、iOS IM SDK文档

[Android IM SDK 文档]

[iOS IM SDK 文档]

新版API文档

[工单接口]

[客户接口]

[客户公司接口]

[客服接口]

[即时通讯接口(Beta)]

[外呼任务接口]

[知识库接口]

[事件回调]

旧版API文档

[即时通讯接口]

[呼叫中心接口]

[帮助中心接口]

第三方对接

[Udesk WebIM网页插件]

[微信]

[微博]

[通话组件]

[通话事件推送]

[通话触发器的推送]

[呼叫中心智能路由外部接口]

[反馈标签支持传参]

[工单SDK]

[字段推送]

多商户

[渠道接入]

[管理API]